1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
λιπιδαιμικός έλεγχος

LIPID TEST


Lipid testing is performed in all Euromedica Group’s Diagnostic Centers. For more information, contact the center that serves you best, by phone or e-mail.

LIPID TEST
CHOLESTEROL
TRIGLYCERIDES
HDL
LDL
ATHEROGENIC INDEX