1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

TRIPLEX
ΚΑΡΔΙΑΣ

Αποτελεί μια από τις βασικές σύγχρονες μεθόδους έρευνας των καρδιακών παθήσεων. Εξετάζεται η καρδιακή λειτουργία, το μέγεθος των καρδιακών κοιλοτήτων, το πάχος των τοιχωμάτων της καρδιάς, η ανατομία και η λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων και του περικαρδίου. Ανεκτίμητη είναι η συμβολή του υπερηχοκαρδιογραφήματος στη μελέτη των συγγενών καρδιοπαθειών.