1062
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η Ελαστογραφία είναι μία νέα υπερηχογραφική μέθοδος μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών, που σχετίζεται με την παρουσία κακοήθειας. Είναι εντελώς ανώδυνη και αποτελεί προέκταση της υπερηχογραφικής εικόνας, προσθέτοντας μία νέα διάσταση στη μελέτη των ιστών.

Η πρώτη τεχνική ελαστογραφίας που εφαρμόστηκε στην κλινική πράξη ονομάζεται ελαστογραφία τάσης ή strain elastography κατά την οποία ασκούνται μικρές πιέσεις από τον ηχοβολέα πάνω στο υπό διερεύνηση σημείο. Η πίεση δημιουργεί παραμόρφωση στη βλάβη από το βαθμό της οποίας μετράται η σκληρότητα και με ειδικό λογισμικό απεικονίζεται με τη μορφή χάρτη σκληρότητας οδηγώντας σε συμπεράσματα. Καθώς δεν λαμβάνονται μετρήσεις, η εξέταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του ακτινολόγου.

Η δεύτερη και πλέον εξελιγμένη μορφή ελαστογραφίας είναι η ελαστογραφία με κύματα διατμήσεως ή shearwave elastography, η οποία δεν απαιτεί πιέσεις στον ιστό. Αντίθετα, ο υπερηχοτομογράφος στέλνει ένα επιπλέον κύμα υπερήχων από την ταχύτητα των οποίων υπολογίζεται η ελαστικότητα (ή σκληρότητα) των ιστών και αποδίδεται και πάλι σε έναν χάρτη. Αυτή η τεχνική έχει ως πλεονέκτημα το ότι δεν στηρίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα και δίνει αντικειμενικές μετρήσεις και συνεπώς τη δυνατότητα παρακολούθησης του ασθενούς σε κάθε επανεξέταση. Αντίστοιχα, η τεχνική παρουσιάζει δυσκολία όταν υπάρχουν αρκετά σκληρές βλάβες όπου η ελαστογραφία πίεσης είναι περισσότερο αξιόπιστη.

Επιπλέον πλεονεκτήματα της shearwave ελαστογραφίας είναι ότι μειώνονται οι απαιτούμενες βιοψίες, καθώς τα ευρήματα προς αυτές επιλέγονται καλύτερα ενώ παράλληλα σχεδιάζονται καλύτερα οι όποιες βιοψίες πρέπει να πραγματοποιηθούν. Επίσης, μικρές βλάβες που αδυνατεί ο κλασικός υπερηχογραφικός έλεγχος να αναδείξει, καλύπτονται από την συγκεκριμένη ελαστογραφία ενώ αναδεικνύονται καλύτερα οι πραγματικές κύστεις από κακοήθειες που μοιάζουν με κύστεις καθώς τα κύματα δεν διαδίδονται στα υγρά.

Που εφαρμόζεται η ελαστογραφία;

Η ελαστογραφία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Στη παρακολούθηση χρόνιων ηπατικών νόσων (ελαστογραφία ήπατος)
  • Στη διερεύνηση όζων στον υπερηχογραφικό έλεγχο του θυρεοειδή (ελαστογραφία θυρεοειδούς)
  • Στη διερεύνηση ύποπτων ευρημάτων στον υπερηχογραφικό έλεγχο των μαστών (π.χ. σε γυναίκες με ινοκυστική μαστοπάθεια αναδεικνύονται καλύτερα οι πραγματικές κύστεις από κακοήθειες που μοιάζουν με κύστεις)