Είστε εδώ

Ενημέρωση υποψηφίων εργαζομένων

Μήνυμα σφάλματος

 • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wblocks_social() (γραμμή 152 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wblocks/wblocks.module).
 • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wmisc_main_menu() (γραμμή 71 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wmisc/wmisc.module).
 • Strict warning: Only variables should be passed by reference στην wmisc_main_menu_footer() (γραμμή 77 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wmisc/wmisc.module).

 

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 2-4, τηλ. 210-3686600, info@euromedica.gr) (εφεξής η «Εταιρεία»).
 2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα στοιχεία ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας μαζί σας, τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική και την ακαδημαϊκή ζωή σας καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μας αποστείλατε. Εάν κληθείτε σε συνέντευξη με εκπρόσωπο της εταιρείας μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και δεδομένα που θα μας αναφέρετε κατά τη διάρκειά της συνέντευξης καθώς επίσης και αξιολογήσεις από τον εκπρόσωπο της εταιρείας μας ο οποίος θα συναντηθεί μαζί σας.  
 3. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1στ’ και συγκεκριμένα η αξιολόγηση των φυσικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συνεργασία με την Εταιρεία, με σκοπό τη στελέχωση της Εταιρείας με κατάλληλο προσωπικό.
 4. Η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιήσει το βιογραφικό σας σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με αυτή. Η Εταιρεία δε θα αποστείλει το βιογραφικό σας σε τρίτους, ενδέχεται όμως να έχουν πρόσβαση σε αυτό συνεργάτες της Εταιρείας στους οποίους έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.  
 5. Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.
 6. Η Εταιρεία θα τηρήσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, μετά το πέρας του οποίου θα τα διαγράψει.
 7. Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο βιογραφικό σας σημείωμα, εναντίωσης (προβολής αντιρρήσεων), περιορισμού της επεξεργασίας, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, εφόσον αυτό είναι εφικτό.  Έχετε επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.
 8. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, ή την υποβολή παραπόνου, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της Εταιρείας, Έλενα Βρακατσέλη, στο τηλέφωνο: 210 3686600  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@euromedica.gr