Είστε εδώ

Υποχρεώσεις Μετόχων Ν3556/2007

Μήνυμα σφάλματος

  • Deprecated function: stristr(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior στην wmisc_custom_theme() (γραμμή 29 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/wedia/wmisc/wmisc.module).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls στην menu_set_active_trail() (γραμμή 2386 του /var/www/www.euromedica.gr/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters στην _gmap_base_js() (γραμμή 271 του /var/www/www.euromedica.gr/sites/all/modules/gmap/gmap.module).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters στην drupal_get_feeds() (γραμμή 394 του /var/www/www.euromedica.gr/includes/common.inc).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ Ν.3556/2007

Η Εταιρεία, με την παρούσα, ενημερώνει τους μετόχους της σχετικά με τις υποχρεώσεις τους περί γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών, που απορρέουν από τα άρθρα 9,10,11 και 14 του ν.3556/2007 καθώς και την 1/434/3.7.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3556/2007, μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαιώματα ψήφου και λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης.
Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση ή μεγαλύτερη του 3%.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ως άνω νόμου, η υποχρέωση γνωστοποίησης ισχύει και για κάθε πρόσωπο που αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου σε περιπτώσεις όπως:
α) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας,
β) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με προαναφερόμενο πρόσωπο και η οποία προβλέπει την επ ανταλλάγματι μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου,
γ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν παρασχεθεί ως εμπράγματη ασφάλεια στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να τα ασκήσει.
δ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο,
στ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο και τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των μετόχων,
ζ) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου,
η) δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων,
θ) προκειμένου για εταιρεία διαχείρισης, δικαιώματα ψήφου που κατέχει, αποκτά ή διαθέτει το αμοιβαίο κεφάλαιο το διαχειρίζεται η εταιρεία αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3556/2007, η υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 9 καταλαμβάνει επίσης τα πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα.
Αναφορικά με την Εταιρεία και σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 και 11 του νόμου, εφόσον αποκτούν ή διαθέτουν δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση της σημαντικής μεταβολής επί της συμμετοχής τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα προς την ίδια την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.
Η ενημέρωση της Εταιρείας πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτήν του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, νόμιμα υπογεγραμμένου, του οποίου η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax: +30 210 9803374 (υπόψιν Τμήματος Μετόχων), επιβεβαιώνοντας την παραλαβή του στο τηλ. +30 9803370.
Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007.
Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax: 210 33 77 243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του πρωτοκόλλου.
Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Επισημαίνεται ότι αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό της τόπο (www.hcmc.gr).

Επισημαίνεται ότι, από την 30.06.2007 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου), και το αργότερο τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αυτή, ήτοι μέχρι τις 30.09.2007, τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι ή μη, οφείλουν να προβούν σε ενημέρωση του εκδότη για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του νόμου, εκτός εάν έχουν προβεί πριν την ημερομηνία αυτή στην ίδια ενημέρωση βάσει του προϊσχύσαντος π.δ. 51/1992.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ.  Στο ίδιο άρθρο του νόμου αναφέρονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθυνθούν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας (κ. Γιώργο Σταματάκη, τηλ. 210 9803370).