Βασικό Check-up 2

Γενική αίματος / ΤΚΕ / Σάκχαρο / Ουρία / Ουρικό Οξύ / Χοληστερίνη / HDL / LDL / Τριγλυκερίδια / SGOT / SGPT / Αλκ. Φωσφατάση / Κρεατινίνη / Γενική Ούρων / Α/A Θώρακος / Καρδιολογική Εξέταση-ΗΚΓ

 

Τιμή Check-up : 60 ευρώ