Βασικό Check-up 1

Γενική αίματος / ΤΚΕ / Σάκχαρο / Ουρία / Ουρικό Οξύ / Χοληστερίνη / HDL / LDL / Τριγλυκερίδια / SGOT / SGPT / Αλκ. Φωσφατάση / Κρεατινίνη / Γενική Ούρων

 

Τιμή Check up : 38 ευρώ